Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Asmens duomenų apsauga

Kauno lopšelio-darželis „Žara“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Kauno lopšelio-darželio „Žara“ administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Ašigalio g. 13., Kaunas arba el. paštu zara.darzelis@yahoo.com tel. (8~37) 38 67 23 Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Kauno lopšelio-darželio „Žara“ administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno lopšelio-darželio „Žara“ Duomenų apsaugos pareigūną: tel. 863618774 zara.pareigunas@yahoo.com

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

 • Jeigu asmuo nesutinka su Kauno lopšelio-darželio „Žara“ administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

Asmens duomenų apsauga atsisiųsti.

Vidaus kanalo aprašas atsisiųsti

Įstaigos vadovo patvirtintas vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

LR Pranešėjų apsaugos įstatymas numato, jog įstaigose būtų įdiegtas funkcionuojantis vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, kuriuo kiekvienas asmuo, kurį su įstaiga šiuo metu sieja arba ankščiau siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, galėtų pranešti apie įstaigoje galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui, apie kurias asmuo (pranešėjas) sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga.

Informaciją apie pažeidimą galima teikti šiais būdais:

    asmeniškai įstaigos vadovo paskirtam asmeniui – Beata Jarutienė
    el. paštu pranesk.zaradarzelis@yahoo.com

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą pdf , doc formatu (pasirinktinai)

Pranešime turi būti nurodyta:

    kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
    sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
    vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;
    jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Vadovo paskirtas asmuo administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Įstaigos vadovo patvirtintas vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

Teisės aktais reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą (toliau – pranešimas) Kauno darželyje-lopšelyje ,,Žara“ (toliau – Darželis) pateikimo, nagrinėjimo bei informacijos apie jį pateikimo duomenų subjektui ir Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – Inspekcija) tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ) ir kitais teisės aktais, kurie nustato šių procedūrų atlikimo tvarką
3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. Asmens duomenų saugumo pažeidimas – incidentas, per kurį netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami ar be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba be leidimo gaunama prieiga prie jų. Asmens duomenų saugumo pažeidimu laikomas saugumo incidentas, dėl kurio įvyksta (konkretus pažeidimas gali patekti į daugiau nei vieną kategoriją):
3.1.1. konfidencialumo pažeidimas – netyčinis ar neteisėtas asmens duomenų atskleidimas arba prieigos prie asmens duomenų suteikimas tam teisės neturintiems asmenims;
3.1.2. prieinamumo pažeidimas – netyčinis ar neteisėtas prieigos prie asmens duomenų praradimas arba asmens duomenų sunaikinimas;
3.1.3. vientisumo pažeidimas – netyčia ar neteisėtai atlikti asmens duomenų pakeitimai.
3.2. Pavojų duomenų subjektų teisėms ir laisvėms keliantis pažeidimas – toks pažeidimas, dėl kurio duomenų subjektas galėtų patirti kūno sužalojimą, materialinę ar nematerialinę žalą, teisių ir laisvių apribojimą, diskriminaciją, galėtų būti pavogta ar suklastota asmens tapatybė, pakenkta jo reputacijai, prarastas asmens duomenų, sudarančių profesinę paslaptį, konfidencialumas arba padaryta kita ekonominė ar socialinė žala.
3.3. Duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – Pareigūnas) – Darželio vadovo paskirtas darbuotojas ar paslaugų teikėjas, atliekantis BDAR nustatytas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.
4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR, Įstatyme

II SKYRIUS PRANEŠIMO APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

5. Darbuotojas, nustatęs pats arba sužinojęs iš kitų šaltinių apie galimą asmens duomenų saugumo pažeidimą:
5.1. nedelsdamas, ne vėliau kaip per 2 darbo valandas nuo galimo asmens duomenų saugumo pažeidimo paaiškėjimo momento, užpildo tiesioginio vadovo vizuotą pranešimą (1 priedas), užregistruoja jį pas Darželio raštvedį ir jis perduodamas duomenų apsaugos pareigūnui;
5.2. imasi priemonių pašalinti asmens duomenų saugumo pažeidimą ir (ar) sumažinti galimas neigiamas jo pasekmes.
6. Duomenų apsaugos pareigūnas, gavęs užpildytą darbuotojų pranešimą ar duomenų tvarkytojų pranešimus (toliau kartu – pranešimas) apie galimą pažeidimą:
6.1. nedelsdamas nagrinėja pranešime nurodytas aplinkybes;
6.2. įvertina, ar padarytas asmens duomenų saugumo pažeidimas;
6.3. įvertina asmens duomenų saugumo pažeidimo pavojų duomenų subjektų teisėms ir laisvėms;
6.4. jeigu gautos informacijos nepakanka įvertinti, ar padarytas asmens duomenų saugumo pažeidimas ir (ar) koks yra pažeidimo mastas, kreipiasi į pranešimą pateikusį asmenį dėl informacijos patikslinimo;
6.5. jei reikia, konsultuojasi su darbuotojais, duomenų tvarkytojais ir (ar) juos pasitelkia;
6.6. imasi visų įmanomų priemonių, kad pašalintų asmens duomenų saugumo pažeidimą ir (ar) sumažintų galimas neigiamas jo pasekmes.
7. Duomenų apsaugos pareigūnas, atlikęs galimai įvykusio asmens duomenų saugumo pažeidimo tyrimą ir nustatęs, kad asmens duomenų saugumo pažeidimas yra padarytas, surašo Asmens duomenų saugumo pažeidimo ataskaitą (2 priedas) ir ją užregistruoja pas darželio raštvedį.
8. Asmens duomenų saugumo pažeidimo ataskaita pateikiama Darelio direktoriui ir tiesioginiam vadovui jeigu tai susiję su atliekamais asmens duomenų tvarkymo veiksmais.
9. Asmens duomenų saugumo pažeidimo ataskaitoje numatomas būtinų techninių, organizacinių, administracinių ir kitų priemonių poreikis dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo pašalinimo ir nurodomi atsakingi vykdytojai.
10. Duomenų apsaugos pareigūnas informaciją apie įvykusį pažeidimą įrašo Asmens duomenų saugumo pažeidimų registravimo žurnale (3 priedas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo ataskaitos įregistravimo. Informacija gali būti pildoma ir (ar) koreguojama.
11. Asmens duomenų saugumo pažeidimų žurnale registruojami visi asmens duomenų saugumo pažeidimai, neatsižvelgiant į tai, ar apie juos pranešta Inspekcijai ir duomenų subjektui ir ar tokie pažeidimai gali sukelti pavojų duomenų subjektų teisėms ir laisvėms. Asmens duomenų saugumo pažeidimų žurnalas pateikiamas Inspekcijai pareikalavus.

III SKYRIUS INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ

12. Jeigu nustatoma, kad asmens duomenų saugumo pažeidimas nesukelia pavojaus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, apie asmens duomenų saugumo pažeidimą Inspekcija ir duomenų subjektas nėra informuojami.
13. Jeigu nustatoma, kad asmens duomenų saugumo pažeidimas kelia pavojų duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, kaip nurodyta Aprašo 3.2 papunktyje, Duomenų apsaugos pareigūnas ne vėliau nei per 72 valandas nuo to laiko, kai buvo sužinota apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, pateikia Inspekcijai pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, patvirtintą Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1T-82(1.12.E) „Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojamos formos patvirtinimo“. 3
14. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Duomenų apsaugos pareigūnas nedelsdamas praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektams pateikdamas pranešimą (4 priedas).
15. Jei išnagrinėjusi Aprašo 13 punkte nustatyta tvarka pateiktą pranešimą Inspekcija nustato, kad dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Duomenų apsaugos pareigūnas informuoja duomenų subjektą, pateikdamas Aprašo 14 punkte nurodytą pranešimą (4 priedas), jeigu duomenų subjektas nebuvo informuotas iki tol, ir imasi kitų Inspekcijos nurodytų veiksmų asmens duomenų saugumo pažeidimui pašalinti ar neigiamoms pažeidimo pasekmėms sumažinti.
16. Įtarus, kad asmens duomenų saugumo pažeidimas turi nusikalstamos veikos požymių, Duomenų apsaugos pareigūnas informaciją apie galimą nusikalstamą veiką perduoda valstybės institucijoms pagal kompetenciją.
17. Nustačius, kad padarytas asmens duomenų saugumo pažeidimas yra susijęs su kibernetiniu incidentu, Darželio informacinių technologijų ir ryšių specialistas inicijuoja informacijos apie kibernetinį incidentą, susijusį su asmens duomenų saugumo pažeidimu, teikimą Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme nurodytoms valstybės institucijoms.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Siekdama sustiprinti asmens duomenų apsaugą, Darželis gali imtis papildomų, šiame Apraše nenumatytų apsaugos priemonių.
19. Šiame Apraše įtvirtintų nuostatų nesilaikymas laikomas darbo pareigų vykdymo pažeidimu ir už jį taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta atsakomybė.

Pranešimas apie pažeidimą (atsisiųsti)

Pažeidimo ataskaita (atsisiųsti)

Žurnalas (atsisiųsti)

TINKLALAPIO WWW.ZARA.KAUNAS.LM.LT NAUDOJIMO TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

1. Tinklalapio www.zara.kaunas.lm.lt  (toliau – Tinklalapis) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Tinklalapiu sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Tinklalapio valdytojas – Kauno lopšelis-darželis „Žara“, juridinio asmens kodas 191641390, registracijos adresas Ašigalio g. 13, Kaunas 49157, duomenų tvarkymas vykdomas adresu Ašigalio g. g. 13, Kaunas 49157 (toliau – Įstaiga), tvarko Tinklalapio lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.
2. Įeidami į Tinklalapį, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Taisyklės taikomos tiek naudojantis Tinklalapiu Vartotojui prisijungus, tiek ir Vartotojams neatlikusius prisijungimo procedūros. Prisijungdami prie Tinklalapio ir/ar jo naudodamiesi, Vartotojai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Įstaiga tvarkys Vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga tinklalapiui valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Tinklalapio paslaugoms teikti.
3. Tinklalapio paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Tinklalapio paslaugos), kurios apima:
3.1. informacija apie paslaugas, mokėtinas sumas teikimą;
3.2. klausimų ar kitos informacijos pateikimą ir/ar paslaugų užsakymą elektroniniu būdu.
3.3. bet kokios kitos paslaugos, teikiamos Tinklalapiu.
4. Įstaiga turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Tinklalapyje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Tinklalapyje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Tinklalapio paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

Vartotojų prisijungimas ir asmens duomenų apsauga

5. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Tinklalapiu, galima tik Tinklalapyje suvedus tinkamus prisijungimo duomenis. Prisijungimas atliekamas užpildžius vartotojo vardą ir slaptažodį. Vartotojas, prisijungdamas prie Tinklalapio, patvirtina, kad:
5.1. Vartotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Tinklalapio Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
5.2. Vartotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Vartotojui;
5.3. pasikeitus Vartotojo duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Vartotojas įsipareigoja
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, pakeisti (papildyti) savo duomenis
Tinklalapyje;
5.4. Vartotojas sutinka, kad Įstaiga tvarkytų bet kokius Vartotojo pateiktus jo asmens duomenis ir/ar
kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, Įstaigos paslaugoms teikti,
tiesioginės rinkodaros (jeigu yra gautas Vartotojo sutikimas) ir kitais tikslais.
6. Vartotojui draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir/ar kitus
duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Vartotojui Įstaiga turi teisę, nedelsiant ir iš anksto
nepranešus, uždrausti naudotis Tinklalapiu. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais
Vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalą Įstaigai ir/ar tretiesiems asmenims ir/ar viešajam interesui,
Įstaiga turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Vartotoją valstybinėms institucijoms.
7. Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti pateiktų duomenų slaptumą ir privalo dėti
maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Tinklalapio slaptažodį nuo trečiųjų asmenų
susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei
užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Tinklalapiu ar
prisijungiant prie jo.
8. Tinklalapyje Vartotojo pateikti asmens duomenys yra Įstaigos tvarkomi laikantis šių Taisyklių,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų
Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.
9. Elektroninių formų pildymo būdu Vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė,
elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir pan.) naudojami šiais tikslais:
9.1. Tinklalapio ir Įstaigos paslaugų teikimo tikslais.
10. Vartotojas, kreipdamasis į Įstaigą raštu atvykęs į Įstaigą, pateikdamas Įstaigai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę:
10.1.kreiptis į Įstaigą su prašymu suteikti informaciją apie Įstaigos tvarkomus Vartotojo asmens duomenis;
10.2. kreiptis į Įstaigą su prašymu ištaisyti Vartotojo asmens duomenis ir/ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
10.3. kreiptis į Įstaigą su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
10.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.
11. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.
12. Įstaiga įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus Įstaigos partnerius, teikiančius su Įstaigos teikiamomis paslaugomis susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Įstaigos ir Vartotojo teisės bei pareigos

13. Įstaiga pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti Tinklalapyje nurodytas Įstaigos
teikiamas Paslaugas ar atskiras jų sąlygas.
14. Įstaiga, siekdama apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir/ar vykdydama teisės aktų reikalavimus, ir/ar Vartotojui nesilaikant šių Taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Vartotojo sutikimo panaikinti Vartotojo registraciją Tinklalapyje.
15. Įstaiga turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti Tinklalapio veiklą.
15. Naudodamasis Tinklalapiu ir/ar Įstaigos teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo:
15.1. griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;
15.2. nepažeisti Įstaigos ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
15.3. neteikti melagingų ir/ar klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;
15.4. naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;
15.5. neplatinti kompiuterinių virusų ir/ar imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Tinklalapyje darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Tinklalapiui, ar Įstaigos teikiamų paslaugų procesui;
15.6. nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Tinklalapio veiklą ir Tinklalapio ar Įstaigos paslaugų teikimą Vartotojui ar tretiesiems asmenims;
15.7. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;
15.8. nedelsiant informuoti Įstaigą, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prieT inklapio duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti kiti tretieji asmenys.
16. Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Įstaiga įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Tinklalapiu.

Intelektinės nuosavybės apsauga ir nuorodos į kitus tinklalapius

17. Visos teisės į Tinklalapį ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, banerius ir visus kitus dizaino elementus su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais Įstaigos ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.
18. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Tinklalapyje, yra Įstaigos nuosavybė, arba Įstaiga juos naudoja teisėtai, sutarčių, sudarytų su jų savininkais, pagrindu.
19. Šiame Tinklalapyje gali būti pateikta nuorodų į kitus tinklalapius, kurie leis Vartotojui išeiti iš šio Tinklalapio, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šiame Tinklalapyje.
20. Įstaiga negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokių tinklalapių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl juose pateikto turinio teisingumo.
21. Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad kituose Tinklalapiuose, į kurias yra nukreipiama iš šio Tinklalapio, gali galioti kitokios nei Tinklalapyje galiojančios Tinklalapio naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos nuostatos.

Paslaugų užsakymas Tinklalapyje

22. Naudodamiesi Tinklalapiu, Vartotojai gali užsakyti Įstaigos ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba pateikti užklausas dėl tokių paslaugų užsakymo.
23. Vartotojas, užsakydamas Įstaigos ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba pateikdamas užklausą dėl tokių paslaugų užsakymo, žino ir sutinka, jog informacija ir duomenys, kuriuos jis nurodys pildydamas užklausą, bus perduoti tokių paslaugų teikėjui.
24. Vartotojas, užsakydamas Įstaigos ir/ar trečiųjų šalių paslaugas arba teikdamas užklausą dėl tokių paslaugų užsakymo (nurodydamas savo duomenis ir/ar kontaktinę informaciją), prisiima visą atsakomybę ir riziką dėl duomenų, kuriuos jis perduoda trečiosioms šalims, naudojimo.

Slapukai

25. Įstaiga, siekdama padaryti Vartotojo naudojimąsi Tinklalapiu greitesniu ir patogesniu, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Įstaiga naudoja Vartotojui atpažinti bei Tinklalapio lankomumo statistikai stebėti.
26. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Įstaiga įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Tinklalapiu Vartotojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Įstaigos numatyti slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Tinklalapio funkcijos gali neveikti.

Baigiamosios nuostatos

27. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Tinklalapio ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
28. Visos teisės į Tinklalapyje ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Tinklalapyje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško Įstaigos sutikimo.
29. Visais klausimais dėl Tinklalapyje teikiamų savitarnos paslaugų ir Įstaigos vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu zara.darzelis@yahoo.com arba atvykus į Įstaigą, pateikiant Įstaigai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.