Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Peržiūrėti dokumentą

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija. Peržiūrėti dokumentą

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas. Peržiūrėti dokumentą

Naujas Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas  2021 m. gruodžio 27 d. Nr. V-2303  Peržiūrėti dokumentą 

Naujas Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas “Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-2306 „Dėl vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Peržiūrėti dokumentą (galioja nuo 2023-01-01)

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa. Peržiūrėti dokumentą

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas. Peržiūrėti dokumentą

ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. Peržiūrėti dokumentą

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija. Peržiūrėti dokumentą

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198. Peržiūrėti dokumentą

Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Peržiūrėti dokumentą