Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Projektinė veikla

Tarptautinis projektas „Say hello to the World“ („Pasakyk pasauliui labas!“)

Kauno lopšelis-darželis „Žara“ 2022 metais įsijungė į Tarptautinį projektą „Say hello to the World”. Projekte dalyvauja „Drugelių“ grupės (4-5 m.) vaikai.

Tarptautinis projektas „Say hello to the World” („Pasakyk pasauliui labas“) – puiki galimybė pažinti save, savo kraštą, kitas kultūras; bendrauti, išbandyti naują bendravimo formą – internetiniu ryšiu.

Šio projekto tikslas – skatinti vaikus per įvairias įdomias veiklas susipažinti su kitų šalių (ir pristatyti savo šalies) įžymius žmones, istorinius objektus, kultūrą ir papročius, stiprinant ryšius tarp skirtingų tautų.

Projektas padeda pagerinti ugdymo kokybę, skatina didesnį solidarumą ir pagarbą kitoms tautoms, ypač dabar, kai pasaulis tampa vis labiau atviras ir prieinamas. Projekto šūkis: „Ir aš galiu pakeisti pasaulį“. Tai projektas, per kurį skirtingų šalių darželių vaikai internete bendrauja per socialinių programų tinklą.

Projekto trukmė 6 mėnesiai, video konferencijos vyks vieną kartą per mėnesį. Vaikai galės pamatyti kaip gyvena vaikai kitoje šalyje, mokysis kartu su Slovėnijos vaikais anglų kalbos pradmenų, klausysis kitų šalių kalbos, muzikos, svarbu parodyti vaikams , kad mes esame ne tik skirtingi, bet ir panašūs.

eTwinning projektas „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo/si įgalinimas“

Įstaigos pedagogai dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte, į kurį jau įsijungusios 8 šalys. Projektas vyksta nuo 2022 metų. Įtraukusis ugdymas – tai ugdymas pagal kiekvieno ugdytinio poreikius, interesus, galimybes. Įtraukusis ugdymas neapsiriboja vien specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais; dėmesio sulaukia įvairių individualių poreikių turintys vaikai – išskirtinai gabūs, kilę iš nepalankios socialinės aplinkos, daugiakalbiai, patiriantys mokymosi sunkumų. Bendra draugiška atmosfera, įtrauki socialinė aplinka, į vaiką orientuotas požiūris, vaikams tinkama fizinė aplinka ir ugdymosi medžiaga, visiems sudarytos bendravimo galimybės,- visa tai laikoma svarbiais ir būtinais kasdienio pedagoginio darbo elementais. Dėmesys kreipiamas į vaiko individualumą, visi vaikai vienodai svarbūs ir visi įtraukiami į projektinį darbą.

Šio projekto pagrindiniai siekiai:

  • Ugdytiniai lavins mokymosi, kalbos, socialinius-emocinius, tarpkultūrinius gebėjimus; plėtos augimo bei kūrybiškumo kompetenciją.
  • Vadovai, mokytojai, specialistai lavins įtraukiojo ugdymosi per projektinę veiklą ir bendradarbiaujant bei kuriant partnerystės ryšius kompetencijas, plėtos IKT kompetenciją.