Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Meninis ugdymas

MENINIS UGDYMAS (MUZIKA)

Mokytoja metodininkė Nijolė Karalevičienė:

 • organizuoja vaikų muzikines veiklas, moko juos suprasti muzikos kalbą, tobulina dainavimo
  pradmenų įgūdžius;
 • supažindina su muzikos instrumentais, tautos tradicijomis;
 • drauge su grupių mokytojomis organizuoja pramogas, šventes, paruošia įstaigoje vykstančių
  renginių muzikinę dalį;
 • inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos, miesto, respublikiniuose renginiuose,
  projektuose ir kitose veiklose;
 • bendradarbiauja su grupių mokytojomis, planuoja muzikines veiklas atsižvelgdama į
  plėtojamas savaitės temas, vertina ugdytinių muzikinius pasiekimus;
 • ruošia gabius muzikai vaikus miesto ir respublikiniams konkursams, dalyvauja projektuose.

MENINIS UGDYMAS (JUDESYS)

Vyresnioji mokytoja Aistė Blažienė
Vyresnioji mokytoja Laura Lapytė:

 • planuoja fizinio ugdymo procesą, didelį dėmesį skiria vaikų sveikatos ugdymui;
 • fizinės veiklos metu taiko įvairius netradicinius kūno kultūros metodus;
 • įstaigoje organizuoja projektus bei renginius didinančius fizinį aktyvumą ir palaikančius
  vaikų organizmo darbingumą;
 • inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos, miesto, respublikiniuose renginiuose,
  projektuose ir kitose veiklose;
 • bendradarbiauja su grupių mokytojomis, planuoja fizinio ugdymo veiklas atsižvelgdama į
  plėtojamas savaitės temas, vertina ugdytinių pasiekimus.

MENINIS UGDYMAS (VAIDYBA)

Mokytojas Gintautas Bejeris:

 • sudaro vaikams galimybes plėtoti savo kūrybines galias, gebėjimą reikštis ir komunikuoti
  teatro raiškos priemonėmis.
 • naudoja pratimus-žaidimus, skirtus vaikų individualiems poreikiams ir pomėgiams,
  gebėjimams tenkinti;
 • supažindina su įvairiomis teatro rūšimis;
 • organizuoja bendrus vaikų-tėvų-pedagogų meninius projektus, edukacinius renginius.