Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Ugdymo aplinka

“Koridorius” Pritaikyta bendra  erdvė vaikų žaidimui 

 

„Smalsučių“ grupėje vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Grupėje sukurtos  sąlygos vaiko nuostatai tyrinėti ir mokytis žaidžiant, skiriame daug dėmesio vaiko mokėjimo mokytis gebėjimams: norui ir poreikiui mokytis, atsakomybei už savo mokymąsi, atkaklumui siekiant užsibrėžto tikslo, gebėjimui apmąstyti mokymosi procesą ir rezultatus. Grupėje ypatingas dėmesys yra  skiriamas  vaiko socializacijai, socialinei kompetencijai lavinti, o ugdymo procese siekiama visų  kompetencijų išlavėjimo.

Grupėje dirba:

Živilė Jucaitienė – vyr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Dovilė Olišauskienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Viktorija Pintukene – auklėtojos padėjėja.


Grupės aplinka patogi,  patraukli ir jauki, skatina vaikų kūrybiškumą, žingeidumą. Įrengtas kampelis, kur vaikai gali pabūti vieni, pailsėti, pamąstyti. Didelis dėmesys skiriamas sveikos  mitybos,  sporto, grūdinimosi propagavimui. Vaikai grupėje mėgsta spausti sultis iš vaisių, daržovių ir jas gerti.  Saugi gyvensena, sveika mityba, judrumas – grupės prioritetai.

Štai kokie vikruoliai „Kiškiai“!

Grupėje dirba:

Daiva Diedonienė – vyr.auklėtoja

Birutė Stakienė  – vyr. auklėtoja

Albina Žmuidienė – auklėtojos padėjėja


„Ežiukų“ grupę lanko 3 – 6 m. vaikai. Jie ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo ir lopšelio-darželio „Žara“ pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programas. Grupės aplinka skatina  kūrybiškumą, žingeidumą. Atskirame miegamajame kambaryje įrengtas šviesos stalas. Čia vaikai tyrinėja, lygina, ieško… Ugdymas turinys individualizuojamas. Daug dėmesio skiriama teigiamų tarpasmeninių santykių palaikymui, visų kompetencijų lavinimui.

Grupėje dirba:

Ona Macijauskienė – vyr. priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Beata Jarutienė –  priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Ramunė Kazlauskienė – auklėtojos padėjėja


„Kodelčiukai“, nes jie smalsūs, jie vaikučiai. Noriai klausia, tyrinėja, žaidžia, piešia, bėginėja. Vis kodėl? Kodėl? Rūpi jiems kasdien!

Saugi, patraukli, patogi ir gerai suplanuota grupės aplinka padeda vaikams įsitraukti į norimas veiklas.  Grupės prioritetas – pagarba kiekvienam vaikui ir suaugusiam, laisvė rinktis, sąlygų sudarymas įvairiapusei veiklai.

Grupėje dirba:

Jūratė Garbaravičienė –  auklėtoja

Goda Marcinkutė –  auklėtoja

Dalia Juškevičienė – auklėtojos padėjėja


„Ančiukų“ grupėje ugdomi vaikai nuo 1,5 iki 3 metu.

Didelis dėmesys skiriamas vaikų adaptacijos lengvinimui. Stengiamasi sukurti šiltą emocinį ryšį, kurti jaukią, estetišką grupės ugdomąją aplinką, atitinkančią ankstyvojo amžiaus vaikų poreikius.

Kiekvienas vaikas yra mylimas, gerbiamas, laukiamas.

Grupėje dirba:

Elena Jakubauskienė – vyr. auklėtoja

Goda Marcinkutė  – auklėtoja

Irina Vilkelienė – auklėtojos padėjėja


„Paukštelių“ grupės vaikų priimtiniausias saviraiškos būdas  – vaidyba. Teatriniai veiklos elementai integruojami į visą  ugdymo procesą. Tai daro didelę įtaką ugdant visapusiškai spalvingą, kūrybingą asmenybę.  Grupėje sukaupta daug vaidybinių, pažinimo ir žaidimo priemonių. Aplinka vaikus džiugina, skatina veikti, kurti.

Grupėje dirba:

Laura Spancernaitė –  vyr. auklėtoja

Iva Jankūnaitė –  vyr. auklėtoja

Aurelija Šaranina –  auklėtojos padėjėja


„Pabiručiuose“ vaikučiai žaidžia ir juokauja, nenurimsta, išdykauja.

Vaikai ugdomi pagal lopšelio-darželio „Žara“ pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą. Kuriant aplinką, kurioje vaikai ugdosi žaisdami, atsižvelgta  į galimybes laisvai rinktis, savarankiškai naudotis  priemonėmis, kurios tenkintų kintančius vaiko poreikius bei skatintų kūrybiškumą, iniciatyvumą, saviraišką. Estetiškai patrauklioje ir patogioje grupės patalpoje tiek  vaikai, tiek ir  pedagogai  jaučiasi   saugiai.

Grupėje dirba:

Stasė Turonienė –  auklėtoja metodininkė

Aista Merkininkaitė –  vyr. auklėtoja

Aldona Jankūnienė –  auklėtojos padėjėja


„Drugelių“ grupėje vaikai atskleidžia savo norus, interesus, jausmus, požiūrį į pasaulį, savo problemas. Grupėje yra laikomasi šių principų: bendradarbiavimo, informatyvumo, konfidencialumo.

Aplinka saugi, erdvi, žaisminga, estetiška, mobili. Vaikai grupėje yra šeimininkai: patys gali  keisti, transformuoti, pritaikyti savo sumanymams ugdymo erdves, žaislus, priemones.

Grupėje dirba:

Alma Turčinavičienė  –  vyr. auklėtoja

Dovilė Olišauskienė  –  auklėtoja

Aušra Klimienė –  auklėtojos padėjėja


Spalvinga „Nykštukų“ grupė – tai vieta, kur ankstyvojo amžiaus (1,5m.-3m.)vaikai gali džiaugtis vaikyste, būti savimi. Kiekvienas čia yra savas, laukiamas, mylimas, svarbus. Čia kuriama emociškai saugi, norą veikti skatinanti aplinka. Pagrindinė šio amžiaus tarpsnio veikla  žaidimas  – kasdieninis vaikų palydovas. Didelis dėmesys skiriamas sėkmingai mažųjų adaptacijai, savitarnos ir higienos įgūdžių formavimui.

Grupėje dirba:

Sondra Panovienė – vyr. auklėtoja

Birutė Stakienė  – vyr. auklėtoja

Genoefa  Visokinskienė –  auklėtojos padėjėja


„Pumpurėlių“ grupę lanko nuo 1,5 iki 3 metų vaikai.

Besiskleidžiantys, į saulę keliantys galvutes, gležnų gėlyčių pumpurėliai – tai grupės mažyliai.

Grupės personalas stengiasi, kad vaikų adaptacija būtų kuo lengvesnė ir greitesnė. Tada žingsnelis po žingsnelio vaikai skatinami tapti savarankiškais, kūrybingais.

Prioritetas –  užtikrinti vaikų saugumo jausmą. Stengiamasi sukurti šiltą emocinį ryšį, kurti jaukią, estetišką grupės ugdomąją aplinką, atitinkančią ankstyvojo amžiaus vaikų poreikius.

Grupėje dirba:

Rasa Pamakštienė –  vyr. auklėtoja

Ieva Jankūnaitė –  vyr. auklėtoja

Stanislava Lipinskienė –  auklėtojos padėjėja


Erdvė vaikų tyrinėjimams, ieškojimams ir atradimams…


Ypač patinka vaikams veikla prie interaktyvios lentos


Interaktyvios grindys – daugiausiai teigiamų emocijų sukurianti vieta ir lopšelinukams, ir priešmokyklinukams.

Muzikos pedagogė  metodininkė Nijolė Karalevičienė randa įvairių būdų ir metodų vaikams sudominti.


  

Erika Veisienė

Laura Lapytė

 Vedami kūno kultūros užsiėmimai visada linksmi, spalvingi, laukiami.


Dailės vyr. pedagogė Nijolė Pajaujienė   kūryba sudomina net tuos, kurie ir nesidomi…


Logopedinę pagalbą vaikams teikia:

Alė Virginija Šoblinskienė – logopedė metodininkė

Egidija Briedienė – vyr. logopedė