Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Struktūra ir kontaktai

Direktorė

Silvinija Šinkūnienė

Tel.: (8 ~ 37) 38 67 23

El. paštas: silvinija.sinkuniene@gmail.com

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Rita Radišauskienė

Tel.: (8 ~ 37) 38 67 23

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Erika Veisienė

Tel.: (8 ~ 37) 38 67 23

Valdymo struktūros schemą galima parsisiųsti čia.

Lopšelyje–darželyje  grupėse dirba:

# Grupė Mokytojos
1. „Ančiukai“ Elena Jakubauskienė, Goda Marcinkutė;Tel. 867696760
2. „Nykštukai“ Dovilė Olišauskienė, Vida Kravcovienė;Tel. 86491039
3. „Pumpurėliai“ Rasa Pamakštienė, Edita Žūkienė;Tel. 867696367
4. „Paukšteliai“ Laura Spancernaitė, Edita Žūkienė;Tel. 867696743
5. „Drugeliai“ Alma Turčinavičienė, Nijolė Karalevičienė;Tel. 867696494
6. „Kiškučiai“ Daiva Diedonienė, Birutė Stakienė;Tel. 867696517
7. „Kodėlčiukai“ Jūratė Garbaravičienė, Goda Marcinkutė;Tel. 867696265
8. „Pabiručiai“ Stasė Turonienė, Aista Merkininkaitė;Tel. 867696419
9. „Smalsučiai“ Živilė Jucaitienė, Birutė Stakienė;Tel. 867696702
10. „Ežiukai“ Beata Jarutienė, Ona Macijauskienė;Tel. 867696514

Specialistai:

Muzikos mokytoja Nijolė Karalevičienė
Dailės mokytoja Nijolė Pajaujienė
Menų mokytojos (Šokio) Laura Lapytė, Erika Veisienė
Logopedės: Alė Virginija Šoblinskienė
Egidija Briedienė
   
I – IV: 7.30 – 16.30
V: 7.30 – 14.00
Tel.: (8~37) 38 67 23
Faks.: (8~37) 38 67 23
Mob.: 8 609 96168
El. paštas: zara.darzelis@yahoo.com
Tarybos Asmuo Tel Pareigos
Pirmininkas Alma Turčinavičienė mokytoja
Sekretorius Dovilė Olišauskienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Narys Nijolė Karalevičienė 8 603 16112 muzikos mokytoja
Narys Aldona Jankūnienė 8 600 98806 mokytojos padėjėja
Narys Ramunė Kazlauskienė 8 685 44327 mokytojos padėjėja
       
Narys Eglė Gabrėnaitė Mikalauskienė tėvų atstovas
Narys Augustė Macijauskienė tėvų atstovas
Narys Laura Kazlauskienė tėvų atstovas

Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba):

Aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia lopšelio-darželio tėvus (globėjus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti lopšelio-darželio aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems lopšelio-darželio interesams. Taryba renkama dvejiems metams. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, bendruomenės atstovus – lopšelio-darželio darbuotojų susirinkimas.

Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto tolygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas. Lopšelio-darželio direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestojo nario teisėmis.

Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje.

Tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymų dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • aprobuoja lopšelio-darželio strateginį planą, lopšelio-darželio metinę veiklos programą, lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisykles, kitus lopšelio-darželio veiklą;
 • reglamentuojančius dokumentus, teikiamus lopšelio darželio direktoriaus;
 • teikia siūlymų lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso lopšelio-darželio direktoriaus metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;
 • teikia steigėjui siūlymų dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo, svarsto kitų lopšelio-darželio savivaldos institucijų, tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui;
 • teikia siūlymų dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

Mokytojų taryba:

nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • inicijuoja lopšelio-darželio kaitos procesus;
 • formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
 • dalyvauja planuojant lopšelio-darželio ugdymo veiklą;
 • svarsto veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą ir ugdymo rezultatus;
 • aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, praktinius pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
 • teikia lopšelio-darželio administracijai, mokytojų atestavimo komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
 • sprendžia kitus mokytojų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.

Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius, kuris šaukia jos posėdžius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto tolygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas.

Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

Dėl konkurso