Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Apie mus

Istorija

Kauno miesto Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1984 m. liepos 16 d. potvarkiu Nr. 260p įsteigtas Kauno 37–asis lopšelis–darželis.

Kauno miesto Valdybos 1993 m. kovo 8 d. potvarkiu Nr. 684–V 37–asis lopšelis–darželis reorganizuotas į darželį–mokyklą ir suteiktas „Žaros“ vardas.

Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2005 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. T–125 „Dėl Kauno miesto savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2005–2012 metų bendrojo plano patvirtinimo“, darželis–mokykla „Žara“ 2008 m. rugsėjo 1 d. pertvarkomas į lopšelį–darželį „Žara“.

Prioritetinės veiklos kryptys

  • lygių ugdymo (-si) galimybių sudarymas lopšelį-darželį lankantiems ir ugdomiems namuose vaikams;
  • ugdymo kokybės tobulinimas;
  • bendradarbiavimo su mikrorajono mokyklomis, visuomeninėmis organizacijomis palaikymas.

Vizija

Siekti sudaryti partneryste besiremiančią aplinką, kuri skatintų pedagogus nuolat tobulėti, įgyti tarptautinius standartus atitinkančias kompetencijas.

Siekti, kad lopšelis-darželis taptų nuolat besimokančia ugdymo institucija, kurioje visi pedagogai yra aukštojo išsilavinimo, taiko įvairius ugdymo(si) metodus, glaudžiai bendradarbiauja su ugdytinių tėvais, kitomis ugdymo institucijomis plėtojant edukacines ir kultūrines funkcijas.

Misija

Užtikrinti sąlygas vaikų prigimtinių galių atpažinimui ir puoselėjimui, formuojant šeimos ir vaiko vertybines nuostatas, savigarbą, ugdant laisvą, komunikabilią, harmoningą asmenybę.

Teikti kokybiškas ugdymo paslaugas nuo ankstyvojo amžiaus vaikų iki vaikų išvykimo į mokyklą.

Užtikrinti kokybišką priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą(si) bei paramą šeimoms.

Garantuoti perimamumą iš priešmokyklinio ugdymo į mokymąsi mokykloje.

Vykdyti bendruomenės narių edukacinį švietimą.

Uždaviniai

  • garantuoti vaikui laimingą vaikystę, gerbti ir palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo plėtotei;
  • sudaryti vaikui palankiausias sąlygas tautos kultūros pagrindų perėmimui;
  • saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinti pagrindinius jo poreikius – fizinio ir psichinio saugumo, aktyvumo, saviraiškos;
  • plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį, sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pažinimo būdus;
  • skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę, skatinant save meno priemonėmis ir kitais būdais;
  • palankiai ir supratingai priimti vaiko nepaklusnumą, užsispyrimą, atšiaurumą, pabrėžiant savo meilę jam tokiam, koks jis yra.