Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Prioritetinės veiklos kryptys

Prioritetinės veiklos kryptys

Lygios galimybės

Lygių ugdymo (-si) galimybių sudarymas lopšelį-darželį lankantiems ir ugdomiems namuose vaikams.

Prioritetinės veiklos kryptys

Kokybė

Ugdymo kokybės tobulinimas.

Prioritetinės veiklos kryptys

Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimo su mikrorajono mokyklomis, visuomeninėmis organizacijomis palaikymas.

Vizija

Siekti sudaryti partneryste besiremiančią aplinką, kuri skatintų pedagogus nuolat tobulėti, įgyti tarptautinius standartus atitinkančias kompetencijas.

Siekti, kad lopšelis-darželis taptų nuolat besimokančia ugdymo institucija, kurioje visi pedagogai yra aukštojo išsilavinimo, taiko įvairius ugdymo(si) metodus, glaudžiai bendradarbiauja su ugdytinių tėvais, kitomis ugdymo institucijomis plėtojant edukacines ir kultūrines funkcijas.

Misija

Užtikrinti sąlygas vaikų prigimtinių galių atpažinimui ir puoselėjimui, formuojant šeimos ir vaiko vertybines nuostatas, savigarbą, ugdant laisvą, komunikabilią, harmoningą asmenybę.

Teikti kokybiškas ugdymo paslaugas nuo ankstyvojo amžiaus vaikų iki vaikų išvykimo į mokyklą.

Užtikrinti kokybišką priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą(si) bei paramą šeimoms.

Garantuoti perimamumą iš priešmokyklinio ugdymo į mokymąsi mokykloje.

Vykdyti bendruomenės narių edukacinį švietimą.

Uždaviniai

Garantuoti vaikui laimingą vaikystę, gerbti ir palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo plėtotei.

Sudaryti vaikui palankiausias sąlygas tautos kultūros pagrindų perėmimui

Saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinti pagrindinius jo poreikius – fizinio ir psichinio saugumo, aktyvumo, saviraiškos

Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį, sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pažinimo būdus

Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę, skatinant save meno priemonėmis ir kitais būdais

Palankiai ir supratingai priimti vaiko nepaklusnumą, užsispyrimą, atšiaurumą, pabrėžiant savo meilę jam tokiam, koks jis yra.